LG50G.13250-251A Towing pin CDM843 CDM853 CDM855 CDM855E parts

Category: Tag:

Description

LG50G.13250-251A Towing pin CDM843 CDM853 CDM855 CDM855E parts

1 Z60F.13.12 销轴 Shaft 1
2 B-G057830-00093 螺栓M20×35ZnD Bolt 3
3 B-G057830-00028 螺栓M12×20 Bolt 4
4 B-G000930-00003 垫圈12 Washer 4
5 Z60F.12.11 前盖板 Front cover 1
6 Z60F.13.14 销轴 Shaft 2
7 B-J07940B-00001 油杯45° M10×1 Grease fitting 3
8 B-Q01201F-00042 铰销组件50×140A Hinge pin ass’y 2
9 B-G057830-00027 螺栓M12×20-10.9ZnD Bolt 2
10 B-Q01201E-00002 垫圈12 Washer 2
11 Z60F.12.10 板 Plate 1
12 B-G000930-00005 垫圈14 Washer 2
13 B-G057830-00057 螺栓M14×35ZnD Bolt 2
14 Z60H.12.1 前车架 Front frame 1