4110003273016 BUSHINGbuBUSHING HA01105

Category: Tag:

Description

4110003273016 BUSHINGbuBUSHING HA01105

55 2030900026 四轴总成(1) 4TH SHAFT ASS’Y 1

56 2905001136 密封垫 SEALING SPACER 1 列表件

2905001137 密封垫 SEALING SPACER 1 列表件

57 3030900181 轴承套 BEARING SLEEVE 1

58 4021000012 滚动轴承 6211 BALL BEARING 6211 1

59 4021000020 滚动轴承 6012 BALL BEARING 6012 1

60 3030900100 转向泵驱动齿轮 DRIVE GEAR OF STEERING PUMP 1

61 4021000019 滚动轴承 6210N BALL BEARING 6210N 2

62 4015000024 挡圈 GB894.1-90-65Mn RIONG SNAP GB894.1-90-65Mn 2

63 2905000008 驱动轴 DRIVE SHAFT 1

64 3030900100 转向泵驱动齿轮 DRIVE GEAR OF STEERING PUMP 1

65 2905001134 密封垫 SEALING SPACER 1 列表件

2905001135 密封垫 SEALING SPACER 1 列表件

66 2030900027 三轴总成 3RD SHAFT ASS’Y 1

67 4022000001 键 GB1096-14*36-45 KEY GB1096-14*36-45 1

4021000013 滚动轴承 GB276-6016 BALL BEARING GB276-6016
3030900110 旋转油封 OIL SEAL
3030900178 输入二级齿轮 2nd STAGE INPUT
3030900111 旋转油封 OIL SEAL
4021000040 滚动轴承 GB301-51111 THRUST BALL BEARING GB301-51111
3030900177 输入一级齿轮 1ST STAGE GEAR INPUT
4021000023 滚动轴承 GB276-6311 BALL BEARING GB276-6311