2409000800100 Exhaust pipe for QUANCHAI QC490 spare parts

Description

2409000800100 Exhaust pipe for QUANCHAI QC490 spare parts

二、正时齿轮传动系总成(QC480Q—02000)
1 QC480Q-02001 喷油泵正时齿轮 1
2 QC480Q-02002 惰齿轮轴 1
3 QC480Q-02003 曲轴正时齿轮 1
4 QC480Q-02004 正时惰齿轮压板 1
5 QC480Q-02005 凸轮轴正时齿轮压板 1
6 QC480Q-02006 凸轮轴正时齿轮 1

7 QC480Q-02100 正时惰齿轮部件 1
QC480Q-02101 正时惰齿轮 1
QC480Q-02102 正时惰齿轮衬套 1

GB/T5783-2000 螺栓M8X55 2
GB/T93-1987 垫圈8 2
GB/T5783-2000 螺栓M12X30 1
GB/T93-1987 垫圈12 1

三、气缸盖总成(QC480Q—03000)
1 QC480Q-03001 喷油器固定螺栓 8
2 QC480Q-03002 气门弹簧下座 8
3 QC480Q-03003 排气管垫片 4
4 QC480Q-03004 左吊耳 1
5 QC480Q-03005 摇臂轴支座螺柱 4
6 QC480Q-03006 右吊耳 1
7 QC480Q-03007 进气门 4
8 QC480Q-03008 排气门 4
9 QC480Q-03009 进气管垫片 4
10 QC480Q-03010 喷油器固定螺母 8
11 N485Q-02001 气门弹簧上座 8
12 N485Q-02002 气门锁夹 8
13 N485Q-02003 气门外弹簧 8
14 N485Q-02013 气门内弹簧 8
15 N485Q-02014 气门油封总成 8

QC480Q-03100 气缸盖机械加工部件 1
16 QC480Q-03101 气缸盖 1
17 QC480Q-03102 喷油器铜套 4
18 QC480Q-03103 气门导管 8
19 QC480Q-03104 碗形塞 1
20 QC480Q-03105 排气门座圈 4
21 QC480Q-03106 进气门座圈 4
22 QC480Q-03107 水道堵头 4
23 QC480Q-03109 碗形塞 4
24 QC480Q-03110 油道堵头 1
25 QC480Q-01109 碗形塞 1

QC480Q-03200 气门摇臂轴部件 1
27 QC480Q-03201 气门间隙调整螺钉 8
28 QC480Q-03202 摇臂轴支座 3
29 QC480Q-03203 气门摇臂 8
30 QC480Q-03204 摇臂轴弹簧 3
31 QC480Q-03205 摇臂轴定位螺钉 1
32 QC480Q-03206 摇臂轴后支座 1
33 QC480Q-03207 摇臂衬套 8

QC480Q-03210 摇臂轴及堵头部件
34 QC480Q-03211 摇臂轴 1
35 QC480Q-03212 摇臂轴堵头 2

GB/T5783-2000 螺栓M8X20 4
GB/T5783-2000 螺栓M8X55 4
GB/T93-1987 垫圈8 12
GB/T923-1988 螺母8 4
HG4-330-66 密封垫8 4
GB/T6170-2000 螺母M8 8
GB893.1-86 挡圈 2
四、活塞连杆总成(QC480Q—04000)
1 QC480Q-04001 活 塞 4
2 QC480Q-04002 第一道气环 4
3 QC480Q-04003 第二道气环 8
4 QC480Q-04004 活塞销 4

QC480Q-04100 油环部件 4
5 QC480Q-04101 油环环体 4
6 QC480Q-04102 螺旋撑簧 4
7 QC480Q-04103 闩 销 4

QC480Q-04200 连杆部件 4
8 QC480Q-04201 连杆衬套 4
9 QC480Q-04202 连杆体 4
10 QC480Q-04203 连杆盖 4
11 QC480Q-04204 连杆螺栓 8
12 QC480Q-04205 连杆轴瓦 4付

GB893.1-86 挡圈 28 8

五、曲轴飞轮总成(QC480Q—05000)
1 QC480G-HH-05007 曲轴皮带盘 1
2 QC480Q-05002 皮带轮压板螺栓 1
3 QC480Q-05003 皮带轮压板 1
4 QC480Q-05004 曲 轴 1
5 QC480Q-05006 飞轮螺栓 6

6 QC480Q-05100 飞轮齿圈部件 1
QC480Q-05101-1 飞轮齿圈 1
QC480Q-05102-1 大飞轮 1

GB/T119.1-2000 销 B8×20 1
GB1096-79 键 C10×63 1
GB277-89 滚动轴承 60203 1

六、凸轮轴总成(QC480Q-06000)
1 QC480Q-06001 凸轮轴 1
2 QC480Q-06002 挺 柱 8
3 QC480Q-06003 气门顶杆 8

GB1096-79 键 C8×22 1

七、油底壳总成(QC480Q-07000)
1 QC480Q-07001 油底壳垫片 1
2 QC480Q-07004 加强板A 1
3 QC480Q-07002 加强板B 1
4 QC480Q-07003 加强板C 1
5 QC480Q-07100 油底壳焊接部件
QC480Q-07101A 小油底壳 1
QC480Q-07102 放油螺塞座 1

HG4-330-66 密封垫8 24
GB/T97.1-2002 垫圈8 24
GB/T5783-2000 螺栓M8X15 24

八、排气管总成(QC480G-08000-HH)
1 QC480G-HH-08001 排气管 1
2 QC480Q-08002 排气总管垫片 2

GB/T5783-2000 螺栓M8X25 8
GB/T93-1987 弹垫 8
GB/T898-1988 螺柱M10X40 2
GB/T93-1987 垫圈10 2
GB/T6170-2000 螺母M10 2
GB/T97.1-2002 垫圈10 2