1408502610101 Oil filter for QUANCHAI N490ZQ spare parts

Description

1408502610101 Oil filter for QUANCHAI N490ZQ spare parts

34
2408000310900
碗形塞 Bowl type plug
3
QC480Q-03109
35
碗形塞 Bowl type plug
已去掉
QC480Q-03104
36
2408000310500
排气门座圈 Exhaust valve seat ring
3
QC480Q—03105
37
2408000300800
排气门 Exhaust valve
3
QC480Q—03008
38
2408000300700
进气门 Intake valve
3
QC480Q—03007
39
2408000310600
进气门座圈 Intake valve seat ring
3
QC480Q—03106
40
2308000310101
气缸盖 Cylinder head
1
QC380Q—03101
41
2408000310700
水道堵头 Plug
3
QC480Q-03107
42
2408000311000
油道堵头 Plug
1
QC480Q-03110-1

1
2408000420101
连杆衬套 Connecting rod bush
3
QC480Q—04201B
2
2408000400401
活塞销 Piston pin
3
QC480Q—04004
3
2408000420200
连杆 Connecting rod
3
QC480Q—04202
4
2408000420500
连杆瓦 Connecting rod bearing
6
QC480Q—04205
5
2408000420300
连杆盖 Connecting rod cap
3
QC480Q—04203
6
2408000420400
连杆螺栓 Connecting rod bolt
6
QC480Q—04204
7
2408000400200
第一道气环 Top compression ring
3
QC480Q—04002
8
2408000400300
第二道气环 Second compression ring
3
QC480Q—04003
9
2408000410000
油环部件 Oil ring assembly
3
QC480Q—04100
10
2408000400101
活塞 Piston
3
QC480Q—04001B
11
 28
挡圈
6
GB/T893.1