1408500201100 VALVE OIL SEAL N485 for QUANCHAI spare parts

Description

1408500201100 VALVE OIL SEAL N485 for QUANCHAI spare parts

1
2308000100403
飞轮壳垫片 Flywheel gasket
1
QC380Q—01004-2
2
2408000110801
凸轮轴后衬套 Camshaft bushing real
1
QC480Q—01108-1
3
M12×45
螺柱 Bolt
2
GB/T5783
4
 12
垫圈 Washer
2
GB/T97.1
5
 12
垫圈 Washer
2
GB/T93
6
 6
垫圈 Washer
2
GB/T93
7
2308000110100
机体 Cylinder block
1
QC380Q—01101
8
2408000110900
碗形塞 Bowl type plug
2
QC480Q-01109
9
 8
垫圈 Washer
8
GB/T93
10
2408000101700
凸轮轴压板 Camshaft board
1
QC480Q—01017
11
2408000100100
主轴瓦(上)Main bearing bush (upper )
5
QC480Q-01001
12
B8×20
定位销 Pin
1
GB/T119
13
2408000100200
主轴瓦(下)Main bearing bush (Lower )
5
QC480Q—01002
14
M12
螺母 nut
2
GB/T6170
15
2408000110601
凸轮轴中间衬套 Camshaft bushing middle
1
QC480Q-01106-1
16
2410200201100
进油螺塞 Plug
2
4102Q-02011

17
 10
垫圈 Washer
4
HG4-330-66
18
2408000110201
凸轮轴前衬套 Camshaft bushing front
1
QC480Q-01102-1
19
1408500310900
螺塞 Plug
3
N85Q-03110
20
2408000110501
主轴承盖螺栓 Main bearing cap bolt
10
QC480Q-01105A
21
2408000110700
后主轴承盖 Main bearing cap real
1
QC480Q—01107
22
2408000100500
曲轴止推片(下)Crankshaft thrust piece
(Lower )
2
QC480Q—01005
23
2408000100703
大飞轮壳 Flywheel bushing
1
QC480D—01007A
24
2408000100600
曲轴止推片(上)Crankshaft thrust piece
(upper )
2
QC480Q—01006
25
FB80×100×12
油封总成 Rubber oil seal
1
GB/T9877.1
26
M8×30
螺栓 Bolt
2
GB/T5783
27
 10
垫圈 Washer
6
GB/T93
28
M10×30
螺栓 Bolt
6
GB/T5783
29
M8×40
螺柱 Stud
1
GB/T898
30
2408000101800
垫块 gasket
1
QC480Q-01018
31
M8
螺母 nut
1
GB/T6170
32
1408500301700
机油滤清器垫片 Lubricating oil filter gasket
1
N485Q-03020
33
2408000110300
主轴承盖 Main bearing cap
4
QC480Q-01103
34
2409000101500
螺塞 Plug
2
QC490Q(DI)-01015